Privacy & disclaimer

Privacy beleid & Disclaimer Els Van Aelbrouck


1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van der persoonlijke levenssfeer van klanten van

essentieel belang is en, daar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de

Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw

persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en of diensten of

producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en of

klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te

nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. We vragen u

dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze

eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring zal eveneens aan ieder lid worden overhandigd

bij hun inschrijving.


2. Identificatiegegevens & verwerkingsverantwoordelijke

Deze website is eigendom van Els Van Aelbrouck. Uw gegevens worden verwerkt door

onderstaande identificatiegegevens.

Contactgegevens: Els Van Aelbrouck

Adres maatschappelijk zetel: Kerkhofstraat 86, 9406 Outer

Telefoon: 0474 67 67 54

E-mail:elsvanaelbrouck@gmail.com

Btw-nummer: BTW BE 0680.728.578


3. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en of diensten en of producten aangeboden door

onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verwerkt in

overeenstemming me de hierna beschreven doeleinden.


4. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en of voor de

aanbieding van bepaalde diensten of producten, namelijk bij de aankoop van producten of de

aanvraag van info of een lidmaatschap. Daarnaast herkent onze website automatisch uw IP

adres en of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer en laten ons toe

gevolg te geven aan uw vraag in het bijzonder uw vraag naar bepaalde diensten of producten die

u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons

het recht om uw informatie te gebruiken voor markt en tevredenheidsonderzoeken of voor de

verdere ontwikkeling van onze diensten en of producten, eventueel door beroep te doen op

onderaannemers.

Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien via elektronische weg en of via de post

informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten,

promoties, voordelen, enz. toesturen.


5. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

- Uw toestemming voor wat betreft het bezoek van onze website;

- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.


Indien u zicht verzet tegen de verwerking van uw gegevens kan de overeenkomst niet verder

worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.


6. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw

persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.


7. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

- Om een contractuele relatie te kunnen starten bij het boeken van onze diensten of het

bestellen van producten.


8. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en

verwerken voor de volgende doelstellingen :

- Identificatiegegevens : naam, voornaam

- Contactgegevens: postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, enz.


9. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

- Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

- Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee

we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.


10. Overdracht van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor u zich voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, kunnen wij uw

persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons gebonden zijn en die

diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten

allen tijde intrekken.


11. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar. Deze termijn is ingegeven door

een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele

relaties.


12. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben

veiligheidsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik of elke vervalsing van deze

persoonsgegevens te voorkomen zoals;

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke

of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto’s, logo’s, tekeningen, data, product- of

bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe

aan Els Van Aelbrouck of rechthoudende derden.


14. Auteursrechten

De foto’s vallen onder het auteursrecht. Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere

exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke

schriftelijke toestemming van Els Van Aelbrouck. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Els Van Aelbrouck of de rechthoudende

derden.


15. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan

persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of

juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,

nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich

voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden

zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij

de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse

schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt

gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving

aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van

de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte

werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,

rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de

website.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere

wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van

een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van

alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het

computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks

naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele

wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere

kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de

inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de

rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.17. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en

gegevensoverdracht.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht,

en recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft

eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de

wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw recht uitoefenen:


- Ofwel door een brief te versturen aan: Els Van Aelbrouck, Kerkhofstraat 86, 9406 Outer

- of via mail naar elsvanaelbrouck@gmail.com

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere

commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke

toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit

slechts voor het opgegeven emailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere

emailadressen dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zicht wenst uit te schrijven per

brief, dient u een duidelijke opgave te doen van alle emailadressen die u wens te deactiveren.


18. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst

worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de

terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag

van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik

van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd

wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-

functie van uw internetbrowser. U kunt de installatie van deze cookies weigeren, maar zulke

weigering kan de toegang tot bepaalde diensten op onze website in de weg staan.


19. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt

aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”

(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van

de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen

op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de

website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google

mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies

weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter

op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door

gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie

door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


20. Gegevensfunctionaris en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw

persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot;

- Onze gegevensfunctionaris, op volgende emailadres: elsvanaelbrouck@gmail.com

- De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


21. Wijziging

Wij kunnen steeds de privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018